Warning: Creating default object from empty value in /homepages/4/d608119609/htdocs/plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 377
Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Start Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

SKARG I WNIOSKÓW

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM w Czchowie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Publicznym Gimnazjum w Czchowie odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46) oraz zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

 

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

 1. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 1. Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

 

 1. Skargi i wnioski dotyczące szkoły przyjmuje i rozpatruje dyrektor szkoły.

 

 1. Skargi i wnioski dotyczące działalności dyrektora szkoły przyjmuje i rozpatruje organ prowadzący (Urząd Miejski w Czchowie).

Rozdział II

WNOSZENIE SKARG I WNIOSKÓW

 

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 

 

 1. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

 1. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli żąda tego wnoszący.

 

 

Rozdział III

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

 1. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 1. Niezwłocznie powinny być załatwione skargi i wnioski, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez osobę wnoszącą skargę lub wniosek lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane.

 

 1. Załatwienie skargi lub wniosku wymagającego postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 1. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanych terminach dyrektor szkoły zawiadamia osobę wnoszącą skargę lub wniosek, podając przyczyny zwłoki i wskazując termin załatwienia spraw.

 

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Skargi i wnioski składa się w sekretariacie Gimnazjum.

 

 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz Gimnazjum.

 

 1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Anna Wojakiewicz-Skarżyńska

 
Start Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków